Fy Nghynhadledd Gyntaf/My First Conference – Tesni Peers

Roeddwn yn falch iawn pan ddewisodd CLP De Clwyd fy anfon i Gynhadledd Llafur Cymru fel un o’u cynrychiolwyr. Roeddwn braidd yn nerfus, heb wybod beth i’w ddisgwyl ond, fel mae’n troi allan, roedd yn gynhadledd hanesyddol a llwyddiannus i CLP De Clwyd.

Cyrhaeddais yn fuan ar fore Sadwrn i gefnogi ein ffrind o etholaeth Wrecsam, Nathan Lee Davies, gyda’i ymgyrch, pwnc ein cynnig ni i’r Gynhadledd yn hwyrach ymlaen yn y bore. Gwisgais fy nghrys-t S.W.I.L.G a siaradais gyda ymwelwyr i’r Gynhadledd wrth fynediad Venue Cymru.

Agorwyd y gynhadledd ac fe es i gyda cynrychiolwyr eraill, yn barod i gymryd rhan mewn trafodaethau a phleidleisiau ar faterion pwysig i’r aelodau.

Mwynheais wrando ar Angie Hammons wrth iddi gyflwyno ein cynnig ar W.I.L.G ac roeddwn yn hapus fod y cynadleddwyr eraill o ar draws Cymru wedi cytuno fod cadw W.I.L.G yn holl bwysig. Roeddwn hefyd yn falch iawn fod cynnig ‘period poverty’ wedi cael yr un cefnogaeth yn yr ystafell.

Clywsom canlyniad yr etholiad i ethol dirprwy arweinydd cyntaf Llafur Cymru, sef Carolyn Harris, â ddywedodd y byddai’n “ymgyrchu ar bob achos sydd yn effeithio ar bobl y wlad”. Yn nes ymlaen clywsom gan Carwyn Jones AC wrth iddo sôn am gyflawniadau’r blaid dros y naw mlynedd diwethaf dan ei arweinyddiaeth a’ i ddewis i gamu yn ôl o’i rôl fel arweinydd ar ddiwedd y flwyddyn.

Ar fore Sul roedd cyfle i fynd i weithdy. Dewisais fynd i’r un ‘Ymgyrchu â’r gymuned’ gan Stuart Owadalli. Roedd trafodaeth ar sut i greu perthynas rhwng aelodau o’r blaid lafur a’r gymuned wrth weithio ar materion pwysig gyda’n gilydd, fel yr ydym yn gwneud ar hyn o’r bryd efo Tŷ Mawr.

Yn dilyn hwn, roeddwn yn hapus iawn pan cafodd dau aelod o’n etholaeth eu anrhydeddu, Stella Matthews am wasanaeth hir i’r blaid a Nick Claffey am ei waith o fewn y gymuned, gan gynnwys dechrau’r elusen Humanity 4 Homeless Gogledd Cymru.

Yn y p’nawn, i gau’r Gynhadledd, wnes i fwynhau gwrando ar ein arweinydd, Jeremy Corbyn, wrth iddo siarad am gynlluniau i dyfodol y wlad a sut byddai’n gallu “dysgu gwersi gan y llywodraeth yng Nghymru” er mwyn paratoi i ffurfio llywodraeth yn San Steffan. Rwyf yn edrych ymlaen at y Gynhadledd nesaf, roedd yn penwythnos prysur ond gwerth chweil.

I was very pleased when Clwyd South CLP elected me to be one of their delegates to the Welsh Labour Conference. I was rather nervous, not knowing what to expect but, as it turns out, it was an historic and successful Conference for Clwyd South CLP.

I arrived early on Saturday morning to support our friend from Wrexham CLP, Nathan Lee Davies, with his campaign, which would be the subject of our motion to the Conference later in the morning. I wore my S.W.I.L.G t-shirt and talked to visitors to the Conference at the entrance to Venue Cymru.

The conference was opened and I sat with the other delegates, ready to take part in discussions and vote on the important issues for members.

I enjoyed listening to Angie Hammons as she presented our motion on saving the W.I.L.G and I was happy that delegates from across Wales agreed that retaining W.I.L.G is vital. I was also very pleased that the motion regarding ‘period poverty’ received the same support in the room.

We heard the result of the election that would see Wales’ first deputy leader elected. Carolyn Harris won, and promised to campaign on all the important issues that affect the people of the country. Later on we heard from First Minister Carwyn Jones as he spoke about the party’s achievements over the last nine years under his leadership. He announced to Conference that he would be stepping down from the role of leader at the end of the year.

On Sunday morning there was an opportunity to attend a workshop. I chose to attend the one given by Stuart Owadalli on ‘Community Engagement’. There was a discussion on how to build relationships between members of the Labour party and the community by working on important local issues together, as we are doing with Tŷ Mawr at the moment.

Following this, I was very happy when two members of our constituency were honored, Stella Matthews for long service to the party and Nick Claffey for his work within the community, including starting the charity ‘Humanity 4 Homeless North Wales’.

In the afternoon, to close the Conference, I enjoyed listening to our leader, Jeremy Corbyn, as he talked about plans for the future of the country and how lessons could be learned from the government in Wales, in order to prepare to form a government in Westminster. I’m looking forward to the next Conference, it was a busy but worthwhile weekend.

2 thoughts on “Fy Nghynhadledd Gyntaf/My First Conference – Tesni Peers”

  1. Adroddiad diddorol iawn ar gael y cyfle i gynrychioli De Clwyd yn y gynhadledd ddiweddar.
    Great report Tesni.
    Delyth – Vale of Clwyd

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s